Dodavatelé

Nákupní proces a zadávání zakázek za účelem získávání zboží nebo služeb pro obchodní účely naší společnosti se řídí koncernovými standardy. Tyto standardy určují podmínky dodavatelských vztahů a vytváření rámec pro korektní fungování. Kompletní znění obchodních podmínek pro řízení našich dodavatelských vztahů naleznete níže.  

Fakturační údaje:

Daimler Buses Česká republika s.r.o., sídlo Na Hůrce 211/10, 161 00  Praha 6 -- Ruzyně
IČO: 25657704, DIČ: CZ699002988
Bankovní spojení:
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CZK konto: 5422337001/2700
IBAN CZ6727000000005422337001, BIC: BACXCZPP
EUR konto: 5422337300/2700
IBAN CZ4527000000005422337300, BIC: BACXCZPP

Kontaktní adresa pro zasílání elektronických faktur: fakturant.buses@daimlertruck.com

 

Obchodní podmínky Daimler Buses Česká republika s.r.o. (CZ/DE)  
DTAG Compliance Clause (CZ)
DTAG Compliance Klausel (DE)
DTST 36 (CZ)
DTST 36 (DE)

Obchodní podmínky

/ verze č. 2 účinná od 12.07.2023 /

obchodní společnosti Daimler Buses Česká republika s.r.o.,
IČO: 25657704
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Na Hůrce 211/10, PSČ 16100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58742

1. Obecná ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky určují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“), část obsahu smlouvy o dílo či kupní smlouvy (společně dále jen jako „smlouva“), ve kterých vystupuje obchodní společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o. (dále také jako „DB“) na straně objednatele či kupujícího a ve kterých je uveden výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“).

1.2
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním OP.

1.3
Část obsahu kupní smlouvy (dále jen „KS“) určují Obecná ustanovení, Podmínky pro kupní smlouvy, Ustanovení společná pro KS a SOD a Závěrečná ustanovení těchto OP.

1.4
Část obsahu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) určují Obecná ustanovení, Podmínky pro smlouvy o dílo, Ustanovení společná pro KS a SOD a Závěrečná ustanovení těchto OP.

2. Obchodní podmínky pro kupní smlouvy

2.1
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující je povinen řádně dodanou věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.2
Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle KS, tj. kromě ceny vlastního předmětu koupě, zejména (i) veškeré náklady podávajícího spojené s dopravou předmětu koupě na místo dodání, (ii) ceny obalů, (iii) veškeré cestovní výlohy pracovníků prodávajícího, ubytování, stravování, (iv) atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí a užití předmětu koupě kupujícím a (v) náklady na pojištění prodávajícího a předmětu koupě.

2.3
Prodávající je povinen dodat předmět koupě v množství, jakosti a provedení uvedených v KS.

2.4
Vylučuje se aplikace ust. § 2093 OZ. Dodá-li prodávající větší množství předmětu koupě než je množství uvedené v KS, je kupující oprávněn, nikoliv povinen tuto dodávku přijmout. Pokud ji nepřijme, smlouva ohledně přebytečného množství předmětu koupě uzavřena není.

2.5
Nevymíní-li si kupující jakost nebo provedení předmětu koupě, je prodávající povinen dodat předmět koupě v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený v KS, není-li tento účel v KS stanoven, pak pro účel, k němuž se takový předmět koupě zpravidla užívá či ke kterému jej prodávající kupujícímu obvykle dodává.

2.6
Prodávající je povinen dodat předmět koupě v provedení podle právních a technických norem platných v České republice a EU k datu dodání předmětu koupě, v případě rozporu platí norma přísnější.

2.7.
Předmět koupě bude vyroben a/nebo dodán jako nový a nepoužitý, a to v nejlepší jakosti odpovídající danému účelu jeho užití, popř. odpovídající specifikaci kupujícího. Předmět koupě bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky v době uzavření KS.

2.8
Prodávající dodá předmět koupě zboží na místo a ve lhůtě, jak uvedeno v KS, není-li místo dodání v KS uvedeno, pak je místem dodání předmětu koupě sídlo kupujícího.

2.9
Prodávající je povinen předmět koupě řádně zabalit a zajistit pro účely přepravy podle obvyklých zvyklostí tak, aby bylo maximálně zajištěno uchování a ochrana předmětu koupě při přepravě před ztrátou nebo poškozením.

2.10
Prodávající je zodpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo poškození předmětu koupě, které vzniklo před jeho dodání.

2.11
Společně s předmětem koupě musí být kupujícímu předáno jedno vyhotovení dodacího dokladu s přesným udáním obsahu dodávky umožňujícím provedení přejímky. Druhé vyhotovení dodacího dokladu, potvrzené kupujícím, je prodávající povinen přiložit jako přílohu k daňovému dokladu, kterým je účtována kupní cena.

2.12
Prodávající je povinen předat kupujícímu společně s předmětem koupě také (i) CE certifikát nebo prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., (ii) doklady nutné k převzetí předmětu koupě (např. náložný list, skladištní list, přepravní listina), (iii) doklady nutné k užívání předmětu koupě, zejména návody, technickou dokumentaci, pokyny pro údržbu, servisní dokumentace) a (iv) další doklady, zejména seznam záručních/pozáručních opraven či seznamy náhradních dílů dle délky provozu.

2.13
Předmět koupě se považuje za převzatý až po provedení kontroly oprávněným a odpovědným pracovníkem kupujícího a písemným potvrzením dodacího dokladu. Pokud je sjednaná či vzhledem k povaze předmětu koupě obvyklá instalace, montáž nebo poskytnutí služeb, považuje se předmět koupě za řádně dodaný až okamžikem provedení těchto úkonů, přičemž ujednání předchozí věty tím není dotčeno.

2.14
Právo na zaplacení kupní ceny vzniká řádným dodání předmětu koupě.

2.15
Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu prodávajícího, jehož přílohou musí být kupujícím podepsaný dodací list. Splatnost kupní ceny činí 60 dní ode dne doručení řádného daňového dokladu kupujícímu. Nebude-li daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti či přílohu, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude účtováno vadné plnění, je kupující oprávněn vrátit takový doklad k přepracování. Při vrácení daňového dokladu uvede kupující důvod vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

2.16
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě jeho převzetím od prodávajícího.

2.17
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího či pověřené třetí osoby.

2.18
Kupující je oprávněn odmítnout převzít předmět koupě vykazující jakékoliv vady. Kupující není do doby odstranění vad povinen hradit prodávajícímu část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.

2.19
Vadami předmětu koupě jsou zejména: (i) vady kvality (především vady jakosti a provedení předmětu koupě), (ii) vady kvantity (dodání jiného než sjednaného množství předmětu koupě), (iii) vady balení a (iv) vady v dokladech vztahujících se k předmětu koupě.

3. Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo

3.1
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a technickými normami. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3.2
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3.3
Zhotovitel je oprávněn podklady a věci, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Po provedení díla je zhotovitel povinen vrátit takto poskytnuté podklady a věci, pokud se nestaly součástí díla, objednateli. Veškeré předané podklady a věci zůstávají vlastnictvím objednatele.

3.4
Zhotovitel je povinen s odbornou péčí prověřit a přezkoumat předané podklady a věci, a to i pomocí třetí osoby, nedisponuje-li zhotovitel dostatečnou odborností, a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, a to do pěti (5) pracovních dnů po jejich převzetí. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí výše uvedené lhůty namítat, že mu nebyly tyto vady známy a je odpovědný za všechny s tím spojené následky, zejména náklady na řádné provedení díla.

3.5
Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná od zhotovitele odlišná osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatelem. Aplikace ustanovení § 2609 OZ se vylučuje.

3.6
Nebezpečí škody na věci nese od uzavření SOD do doby předání a převzetí řádně provedeného díla Zhotovitel. Zhotovitel nese dále nebezpečí škody na věci po dobu jdoucí od oznámení vady do doby jejího řádného odstranění či jiného vypořádání.

3.7
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce a dodávky nutné k provedení díla dle SOD a předložených podkladů. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou v SOD výslovně uvedené, je zhotovitel povinen provést.

3.8
Cena díla se bez dalšího snižuje, pokud zhotovitel provede dílo v rozsahu menším, než stanoví SOD, a to o část stanovenou podle rozpočtu, není-li to možné, pak přiměřeným způsobem. Práva objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli nároky z vad, nároky na náhradu újmy, jakož i jiné nároky ze SOD či OP, tím nejsou dotčena.

3.9
Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

3.10
Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu zhotovitele, jehož přílohou musí být objednatelem podepsaný předávací protokol. Splatnost ceny díla činí šedesát (60) dní ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. Nebude-li daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti či přílohu, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude účtováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit takový doklad k přepracování. Při vrácení daňového dokladu uvede objednatel důvod vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

3.11
Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení a písemného - protokolárního předání objednateli.

3.12
Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému SOD, jinak výsledku obvyklému a spravedlivě očekávatelnému, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

3.13
Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli alespoň tři (3) pracovní dny předem.

3.14
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo vykazující vady, a to i vady drobné, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel není do doby odstranění vad povinen hradit zhotoviteli část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.

3.15
Vadami díla jsou zejména: (i) nedodělky (množstevní vada), (ii) jiné než sjednané plnění, (iii) neodpovídá-li dílo výsledku určenému v SOD, (iv) není-li dílo způsobilé sloužit svému účelu, (v) nemá-li dílo vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či spravedlivě očekávaným technickým požadavkům.

4. Ustanovení společná pro KS a SOD

4.1
Prodávající (zhotovitel) přebírá vůči DB záruku, že jím dodaný předmět koupě (dodané dílo) bude způsobilý (způsobilé) pro sjednaný, jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu.

4.2
Délka záruční doby je sjednána na třicet šest (36) měsíců ode dne dodání předmětu koupě (díla). Záruční doba neběží po dobu od uplatnění vad předmětu koupě (díla) do jejich úplného a řádného odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve kterém DB podepíše protokol o odstranění vad. V případě, že bude odpovědnost prodávajícího (zhotovitele) za vadu vypořádána tak, že prodávající vadu odstraní, počíná běžet nová záruční doba, a to na tu část předmětu koupě (díla), u které se vada projevila a byla odstraněna.

4.3
DB je oprávněna oznámit prodávajícímu záruční vadu i vadu, která existovala v době dodání předmětu koupě (předání díla), a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy DB tuto vadu zjistila nebo kdy vada měla či mohla být DB zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že DB oznámila prodávajícímu (zhotoviteli) vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ust. § 2112 odst. 1 OZ (§ 2605 odst. 2 OZ), se vylučují.

4.4
DB je oprávněna v případě prodlení prodávajícího (zhotovitele) se splněním jakékoliv povinnosti dle KS (SOD) či OP zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sama či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

4.5
V případě prodlení prodávajícího (zhotovitele) s dodáním předmětu koupě (zhotovením díla) je prodávající (zhotovitel) povinen uhradit DB smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny (ceny díla) včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

4.6
V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z KS (SOD), OP či právního předpisu je prodávající (zhotovitel) povinen uhradit DB smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.

4.7
Žádným ujednání o smluvní pokutě dle KS či OP není dotčeno právo DB na náhradu újmy v plné výši.

4.8
Prodávající (zhotovitel) je povinen zajistit řádnou ochranu veškerých informací a dat, ve vztahu k nimž získá přístup na základě spolupráce s DB, proti neoprávněnému nakládání s nimi (zneužití).

Prodávající (zhotovitel) je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, s nimiž se seznámil na základě spolupráce s DB.

DB je oprávněna vyžadovat doklady a informace od prodávajícího (zhotovitele) za účelem ověření dodržování jeho povinností vyplývajících z právních předpisů a/nebo smlouvy uzavřené s DB.

DB je je oprávněna provést u prodávajícího (zhotovitele) auditní šetření (audit) za účelem ověření řádného dodržování jeho povinností vyplývajících z právních předpisů a/nebo smlouvy uzavřené s DB.

Prodávající (zhotovitel) je povinen poskytnout DB veškerou potřebnou součinnost.

DB je rovněž oprávněna požadovat prokázání přijetí a realizace potřebných opatření jak u prodávajícího (zhotovitele), tak i u jejích subdodoavatelů.

Ve vztahu k subdodavatelům je tedy prodávající (zhotovitel) odpovídajícím způsobem upravit své smluvní vztahy se třetími stranami tak, aby bylo možné ze strany DB realizovat její oprávnění uvedené shora (včetna práva na provedení auditu).

5. Závěrečná ustanovení

5.1
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech stanovených v OZ.

5.2
DB je rovněž oprávněna odstoupit v případě jakéhokoli porušení povinnosti druhé strany vyplývající ze smlouvy, OP či právního předpisu.

5.3
DB je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případech, že (i) druhá strana vstoupila do likvidace, (ii) druhou stranou byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na její majetek a (iii) je dána existence jakékoliv skutečnosti, která by mohla byť i jen potenciálně ohrozit řádné plnění druhé strany.

5.4
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok DB na náhradu škody či jiné újmy.

5.5
Smluvní strany považují předmět plnění podle smlouvy, včetně textu smlouvy, veškeré podstatné informace a skutečnosti o DB, o nichž se druhá strana dozvěděla v souvislosti se smlouvou a veškeré ze strany DB utajované pracovní postupy, včetně jí vypracovaných dokumentů a jejího know-how, o nichž se druhá strana dozvěděla v souvislosti s poskytováním plnění, za předmět obchodního tajemství u každé z dotčených smluvních stran.

5.6
Smluvní strany se zavazují vzájemně zachovávat obchodní tajemství druhé smluvní strany, a to i po ukončení smlouvy.

5.7
Druhá strana není oprávněna převést jakékoliv povinnosti nebo postoupit práva vzniklá na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu DB. Druhá strana není dále oprávněna bez předchozího písemného souhlasu DB zřídit zástavní právo k pohledávkám za DB.

5.8
Druhá strana není oprávněna započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči jakýmkoliv pohledávkám DB.

5.9
DB je oprávněna započítat jednostranně jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za druhou stranou.

5.10
V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům DB přímo či odvozeně souvisejícím se smlouvu a těmito OP v délce šesti (6) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

5.11
Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory ze smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem určeným dle sídla DB.

5.12
Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle smlouvy nelze použít směnku.

5.13
Druhá strana přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

5.14
Závazek smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy a OP, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Smlouva a OP obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

5.15
Záležitosti neupravené smlouvu či OP se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

5.16
Tyto OP jsou vyhotoveny v českém a německém jazyce, přičemž v případě rozporu ve významu má přednost verze v českém jazyce.

5.17
Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto OP neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.

Daimler Buses Česká republika s.r.o.

 

Geschäftsbedingungen

/ Version Nr. 2 gültig von 12.07.2023 /

der Handelsgesellschaft
Daimler Buses Česká republika s.r.o.,
ID-Nr.: 25657704
mit Sitz in Praha 6 - Ruzyně, Na Hůrce 211/10, PLZ 16100
eingetragen im Handelsregister beim
Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 58742

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1
Diese Geschäftsbedingungen bestimmen im Einklang mit der Bestimmung § 1751 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 89/2012, Bürgerliches Gesetzbuch, in gültiger Fassung (weiterhin nur „BGB“), einen Teil des Inhaltes des Werk- oder Kaufvertrages (gemeinsam weiterhin nur „Vertrag“), in dem die Handelsgesellschaft Daimler Buses Česká republika s.r.o. (weiterhin auch „DB“) als Auftraggeber oder Käufer auftritt und in dem ausdrücklich auf diese Geschäftsbedingungen (weiterhin nur „GB“) hingewiesen wird.

1.2
Abweichende Vereinbarungen im Vertrag haben Vorrang vor der Fassung der GB.

1.3 Ein Teil des Inhaltes des Kaufvertrages (weiterhin nur „KV“) wird von den Allgemeinen Bestimmungen, Bedingungen für Kaufverträge, Gemeinsamen Bestimmungen für KV und WV und Schlussbestimmungen dieser GB bestimmt.

1.4
Ein Teil des Inhaltes des Werkvertrages (weiterhin nur „WV“) wird von den Allgemeinen Bestimmungen, Bedingungen für Werkverträge, Gemeinsamen Bestimmungen für KV und WV und Schlussbestimmungen dieser GB bestimmt.

2. Geschäftsbedingungen für Kaufverträge

2.1
Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache – den Kaufgegenstand – zu übergeben und ihm den Erwerb des Eigentumsrechtes an dieser Sache zu ermöglichen. Der Käufer hat die ordnungsgemäß gelieferte Sache zu übernehmen und dem Verkäufer den Kaufpreis zu zahlen.

2.2
Der Kaufpreis enthält sämtliche mit der Leistung gemäß dem KV verbundenen Kosten des Verkäufers, d.h. neben dem Preis für den eigentlichen Kaufgegenstand, vor allem (i) sämtliche mit dem Transport des Kaufgegenstandes zum Lieferort verbundenen Kosten des Verkäufers, (ii) Verpackungspreise, (iii) sämtliche Reisekosten der Mitarbeiter des Verkäufers, Unterkunft, Verpflegung, (iv) Atteste, Zertifikate, Prüfungen, Revisionsberichte und Protokolle, die für die Übernahme und die Nutzung des Kaufgegenstandes durch den Käufer notwendig sind und (v) Kosten für die Versicherung des Verkäufers und des Kaufgegenstandes

2.3
Der Verkäufer hat den Kaufgegenstand in der im KV genannten Menge, Qualität und Ausführung zu liefern.

2.4
Die Anwendung der Bestimmung § 2093 BGB wird ausgeschlossen. Sollte der Verkäufer größere Menge des Kaufgegenstandes als im KV angegeben liefern, ist der Käufer berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese Lieferung anzunehmen. Wenn er sie nicht annimmt, ist der Vertrag zu der überflüssigen Menge des Kaufgegenstandes nicht abgeschlossen.

2.5
Wenn der Käufer die Qualität oder die Ausführung des Kaufgegenstandes nicht definiert, ist der Verkäufer verpflichtet den Kaufgegenstand in der Qualität und der Ausführung zu liefern, die dem im KV definierten Zweck entspricht. Sollte der Zweck im KV nicht definiert werden, dann wird jener Zweck angenommen, zu dem dieser Kaufgegenstand in der Regel genutzt oder dem Käufer vom Verkäufer gewöhnlich geliefert wird.

2.6
Der Verkäufer hat den Kaufgegenstand in der Ausführung gemäß den zum Zeitpunkt der Lieferung des Kaufgegenstandes in der Tschechischen Republik und der EU gültigen rechtlichen und technischen Normen zu liefern. Im Zweifelsfall gilt die strengere Norm.

2.7
Der Kaufgegenstand wird als neu oder ungebraucht hergestellt und/oder geliefert, und zwar in der besten Qualität, die dem gegebenen Zweck seiner Nutzung, eventuell der Spezifizierung des Käufers entspricht. Der Kaufgegenstand hat dem neusten Stand der Technik zum Zeitpunkt der Schließung des KV zu entsprechen.

2.8
Der Verkäufer hat den Kaufgegenstand zu dem Ort und Termin zu liefern, die im KV definiert werden. Falls im KV kein Lieferort definiert ist, ist der Lieferort des Kaufgegenstandes der Sitz des Käufers.

2.9
Der Verkäufer hat den Kaufgegenstand ordentlich zu verpacken und für den Transport gemäß den üblichen Gewohnheiten so zu sichern, dass der Kaufgegenstand während des Transportes vor Verlust oder Beschädigung maximal gesichert ist.

2.10
Der Verkäufer ist für jeden Verlust oder für jede Beschädigung des Kaufgegenstandes verantwortlich, die vor der Lieferung vorgekommen sind.

2.11
Dem Käufer ist gemeinsam mit dem Kaufgegenstand eine Ausfertigung des Lieferscheines mit genauer Angabe des gelieferten Inhaltes zu übergeben, die eine Durchführung der Übernahme ermöglicht. Die andere vom Käufer bestätigte Ausfertigung des Lieferscheines hat der Verkäufer als Anlage zum Steuerbeleg, mit dem der Kaufpreis in Rechnung gestellt wird, beizufügen.

2.12
Der Verkäufer hat dem Käufer mit dem Kaufgegenstand auch (i) das CE-Zertifikat oder die Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz Nr. 22/1997 GBl., (ii) zur Übernahme des Kaufgegenstandes notwendige Dokumente (z. B. Frachtbrief, Lagerschein, Transporturkunde), (iii) zur Nutzung des Kaufgegenstandes notwendige Dokumente, vor allem Anweisungen, technische Unterlagen, Wartungsanweisungen, Serviceunterlagen) und (iv) weitere Dokumente, insbesondere ein Verzeichnis der Reparaturwerkstätten während und nach der Garantiezeit oder Verzeichnisse der Ersatzteile nach deren Betriebsdauer zu übergeben.

2.13
Der Kaufgegenstand wird erst nach der durchgeführten Kontrolle durch den berechtigten und verantwortlichen Mitarbeiter des Käufers und nach der schriftlichen Bestätigung des Lieferscheines für übernommen gehalten. Falls mit Rücksicht auf den Charakter des Kaufgegenstandes eine Installation, Montage oder Dienstleistung üblich ist oder vereinbart wurde, wird der Kaufgegenstand erst nach Durchführung dieser Handlungen für ordnungsgemäß geliefert gehalten, wobei die Bestimmung des vorherigen Satzes davon unberührt bleibt.

2.14
Das Recht auf Bezahlung des Kaufpreises tritt mit der ordentlichen Lieferung des Kaufgegenstandes ein.

2.15
Der Kaufpreis wird auf Grund eines Steuerbeleges des Verkäufers bezahlt, dessen Anlage der vom Käufer unterzeichnete Lieferschein bilden muss. Die Fälligkeitsfrist des Kaufpreises beträgt 60 Tage nach dem Tag der Zustellung des ordentlichen Steuerbeleges an den Käufer. Wenn der Steuerbeleg nicht alle Erfordernisse oder keine Anlage, oder falsche Angaben enthält oder aber mangelnde Leistung in Rechnung stellt, ist der Käufer berechtigt, einen solchen Beleg zur Überarbeitung zurückzugeben. Bei der Rückgabe des Steuerbeleges muss der Käufer den Grund der Rückgabe nennen. Nach Zustellung des
korrigierten oder neu ausgestellten Steuerbeleges beginnt die Fälligkeitsfrist neu zu laufen.

2.16
Der Käufer erwirbt das Eigentumsrecht an dem Kaufgegenstand mit der Übernahme vom Verkäufer.

2.17
Die Schadensgefahr an dem Kaufgegenstand geht mit der Übernahme des Kaufgegenstandes von dem Verkäufer oder einem beauftragten Dritten auf den Käufer über.

2.18
Der Käufer ist berechtig die Übernahme des Kaufgegenstandes zu verweigern, wenn der Kaufgegenstand Mängel aufweist. Der Käufer ist bis zur Mängelbehebung nicht verpflichtet, dem Verkäufer einen Teil des Kaufvertrages, der seinem Anspruch auf Nachlass entsprechen würde, zu zahlen, wenn die Mängel nicht behoben worden sind.

2.19
Unter Mängeln am Kaufgegenstand verstehen sich insbesondere: (i) Qualitätsmängel (vor allem Mängel in der Qualität und der
Ausführung des Kaufgegenstandes), (ii) Quantitätsmängel (Lieferung der anderen als vereinbarten Menge des Kaufgegenstandes),
(iii) Verpackungsmängel und (iv) Mängel in den Dokumenten zum Kaufgegenstand.

3. Geschäftsbedingungen für Werkverträge

3.1
Der Auftragnehmer hat das Werk auf eigene Kosten und auf eigene Gefahr innerhalb der vereinbarten Frist, und zwar im Einklang mit den entsprechenden verbindlichen Rechtsvorschriften und technischen Normen auszuführen. Der Auftraggeber hat das ordentlich ausgeführte Werk zu übernehmen und den Werkpreis zu zahlen.

3.2
Der Auftragnehmer darf mit der Ausführung des Werkes oder dessen Teiles ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers keinen Dritten beauftragen.

3.3
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und Sachen ausschließlich zur
Erfüllung des Vertrages zu verwenden. Der Auftragnehmer hat nach der Ausführung des Werkes die ihm zur Verfügung gestellten
Unterlagen und Sachen, falls sie nicht zum Bestandteil des Werkes geworden sind, dem Auftraggeber zurückzugeben. Sämtliche zur Verfügung gestellten Unterlagen und Sachen bleiben Eigentum des Auftraggebers.

3.4
Der Auftragnehmer hat die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und Sachen mit professioneller Sorgfalt zu prüfen und dies auch mit Hilfe eines Dritten, falls der Auftragnehmer die erforderliche Fachlichkeit nicht erreicht, und dem Auftraggeber die aufgedeckten Mängel innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen nach deren Übernahme schriftlich zu nennen. Der Auftragnehmer darf nach Ablauf der oben angeführten Frist nicht einwenden, dass ihm diese Mängel nicht bekannt waren und ist für alle damit verbundenen Folgen, insbesondere für die Kosten für die ordentliche Ausführung des Werkes, verantwortlich.

3.5
Der Eigentümer des Werkes ist von Anfang an der Auftraggeber, falls es keine andere von dem Auftragnehmer abweichende Person gibt, die im Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber wäre. Die Anwendung der Bestimmung § 2609 BGB wird ausgeschlossen.

3.6
Die Schadensgefahr an der Sache trägt von der Schließung des WV bis zum Zeitpunkt der Übergabe und Übernahme des ordentlich
ausgeführten Werkes der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer trägt weiter die Schadensgefahr an der Sache während der Zeit von der Nennung eines Mangels bis zur dessen ordentlichen Behebung oder bis zu einer anderen Lösung dieses Problems.

3.7
Der Preis für das Werk wird als der höchst zulässige Preis festgelegt und enthält sämtliche notwendigen, üblichen, mitgeteilten und auch gerecht erwarteten Arbeiten und Lieferungen, die zur Ausführung des Werkes gemäß dem WV und den vorgelegten Unterlagen notwendig sind. Alle diese Arbeiten und Lieferungen, auch wenn sie im WV nicht ausdrücklich genannt werden, müssen vom Auftragnehmer ausgeführt werden.

3.8
Der Preis für das Werk wird ohne weiteres reduziert, wenn der Auftragnehmer das Werk in einem kleineren Umfang als im WV festgelegt ausgeführt hat. Der Preis wird um den nach dem Kostenvoranschlag festgelegten Teil, wenn es nicht möglich ist, dann in einer angemessenen Weise reduziert. Die Rechte des Auftraggebers Mängel-, Schadenersatz- und andere Ansprüche aus dem WV oder den GB gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen, bleiben hiervon unberührt.

3.9
Das Recht auf die Zahlung des Preises für das Werk entsteht mit der Ausführung des Werkes.

3.10
Der Preis für das Werk wird auf Grund eines Steuerbeleges des Auftragnehmers, dessen Anlage ein vom Auftraggeber unterzeichnetes Übergabeprotokoll bilden muss, bezahlt. Die Fälligkeitsfrist des Preises für das Werk beträgt
sechzig (60) Tage nach dem Tag der Zustellung des ordentlichen Steuerbeleges an den Auftraggeber. Wenn der Steuerbeleg nicht alle Erfordernisse oder keine Anlage, oder falsche Angaben enthält oder aber mangelnde Leistung in Rechnung stellt, ist der Auftraggeber berechtigt, einen solchen Beleg zur Überarbeitung zurückzugeben. Bei der Rückgabe des Steuerbeleges muss der Auftraggeber den Grund der Rückgabe nennen. Nach Zustellung des korrigierten oder neu ausgestellten Steuerbeleges beginnt die Fälligkeitsfrist neu zu laufen.

3.11
Das Werk wird ab dem Zeitpunkt seiner ordnungsgemäßen Fertigstellung und der schriftlichen – protokollarischen Übergabe an den Auftraggeber für ausgeführt gehalten.

3.12
Das Werk wird für fertiggestellt gehalten, wenn es dem im WV vereinbarten Ergebnis, sonst einem gewöhnlichen und gerecht zu
erwartenden Ergebnis entspricht und wenn seine Fähigkeit, dem eigentlichen Zweck zu dienen, vorgeführt wird.

3.13
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Termin zur Übernahme des Werkes mindestens drei (3) Arbeitstage im Voraus bekannt zu geben.

3.14
Der Auftraggeber ist berechtigt das Werk mit Mängeln, und zwar auch mit kleinen Mängeln, die alleine oder in Verbindung mit anderen die Nutzung des Werkes funktionsmäßig oder ästhetisch nicht verhindern oder seine Nutzung nicht wesentlich einschränken, nicht zu übernehmen. Der Auftraggeber ist bis zur Mängelbehebung nicht verpflichtet, dem Auftragnehmer einen Teil des Preises für das Werk zu zahlen, der seinem Anspruch auf Nachlass entsprechen würde, falls die Mängel nicht behoben worden wären.

3.15
Zu den Werkmängeln zählen vor allem: (i) Rückstände (Mengenmangel), (ii) andere als vereinbarte Leistung, (iii) wenn das Werk dem im WV definierten Ergebnis nicht entspricht, (iv) wenn das Werk nicht fähig ist, seinem Zweck zu dienen, (v) wenn das Werk die gewöhnlich angenommenen Eigenschaften vermisst und die Eigenschaften den geltenden, akzeptierten, gewöhnlich angewandten oder gerecht erwarteten technischen Anforderungen nicht entsprechen.

4. Gemeinsame Bestimmungen für KV und WV

4.1
Der Verkäufer (Auftragnehmer) garantiert der DB, dass der (das) von ihm gelieferte Kaufgegenstand (Werk) für den vereinbarten, ansonsten gewöhnlichen Zweck tauglich ist, und dass er (es) die vereinbarten, ansonsten gewöhnlichen Eigenschaften beibehält, und zwar während der gesamten Garantiezeit.

4.2
Die Garantiezeit wurde auf sechsunddreißig (36) Monate nach dem Tag der Lieferung des Kaufgegenstandes (Werkes) vereinbart. Die Garantiezeit läuft nicht von der Mängelrüge bis zur gänzlichen und ordnungsgemäßen Beseitigung der Mängel am Kaufgegenstand (Werk). Für den Augenblick einer gänzlichen und ordnungsgemäßen Mängelbeseitigung wird die Unterzeichnung des Mängelbehebungsprotokolls durch die DB gehalten. Wird die Mängelhaftung des Verkäufers (Auftragnehmers) so gelöst, dass der Verkäufer den Mangel beseitigt, beginnt eine neue Garantiezeit zu laufen, und zwar für den Teil des Kaufgegenstandes (Werkes), bei dem der Mangel aufgetreten ist und beseitigt wurde.

4.3
Die DB ist berechtigt, dem Verkäufer den während der Garantiezeit aufgetretenen Mangel sowie den bereits zur Zeit der Lieferung des Kaufgegenstands (Werkes) aufgetreten Mangel bekannt zu geben und diesbezüglich Rechte geltend zu machen, und zwar jederzeit während der Garantiezeit, ohne Rücksicht darauf, wann die DB diesen Mangel festgestellt hat oder wann der Mangel bei Aufwendung einer professionellen Sorgfalt von der DB festgestellt werden konnte oder sollte. Wenn die DB dem Verkäufer (Auftragnehmer) den Mangel im Laufe der Garantiezeit bekannt gibt, ist dieser Mangel rechtzeitig bekannt gegeben, wobei die Anwendung der dispositiven Normen, die auf Grund von Rechtsvorschriften festgelegt wurden, die von den oben angeführten Bedingungen, vor allem von der Bestimmung § 2112 Abs. 1 BGB (§ 2605 Abs. 2 BGB) abweichen, ausgeschlossen wird.

4.4
Sollte der Verkäufer (Auftragnehmer) mit der Erfüllung einer der Pflichten gemäß dem KV (WV) oder den GB in Verzug geraten, ist die DB berechtigt, für die Erfüllung dieser Pflicht selbst oder durch Dritte, und zwar auf Kosten des Verkäufers zu sorgen.

4.5
Sollte der Verkäufer (Auftragnehmer) mit der Lieferung des Kaufgegenstands (Ausführung des Werkes) in Verzug geraten, ist der Verkäufer (Auftragnehmer) verpflichtet, der DB eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Kaufpreises (Werkpreises) inkl. MwSt. für jeden auch angefangenen Verzugstag zu zahlen.

4.6
Bei Verletzung einer anderen aus dem KV (WV), den GB oder einer Rechtsvorschrift hervorgehenden Pflicht ist der Verkäufer
(Auftragnehmer) verpflichtet, der DB eine Vertragsstrafe in Höhe von CZK 10.000,- für jeden Verletzungsfall zu zahlen.

4.7
Das Recht der EB auf Schadenersatz in vollem Umfang kann von keiner Vereinbarung über Vertragsstrafe gemäß dem KV oder den DB berührt werden.

4.8
Der Verkäufer (Auftragnehmer) ist verpflichtet, alle Informationen und Daten, zu denen er aufgrund der Zusammenarbeit mit DB Zugang erhält, ordnungsgemäß gegen unbefugte Nutzung (Missbrauch) zu schützen.

Der Verkäufer (Auftragnehmer) ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm durch die Zusammenarbeit mit dem DB bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

DB ist berechtigt, vom Verkäufer (Auftragnehmer) Unterlagen und Informationen anzufordern, um die Einhaltung seiner
Verpflichtungen aus der Gesetzgebung und/oder dem mit DB geschlossenen Vertrag zu überprüfen.

DB ist berechtigt, beim Verkäufer (Auftragnehmer) eine Untersuchung (Audit) durchzuführen, um zu überprüfen, ob er seine
Verpflichtungen aus der Gesetzgebung und/oder dem mit DB geschlossenen Vertrag ordentlich erfüllt.

Der Verkäufer (Auftragnehmer) hat DB jede erforderliche Unterstützung (Mitwirkung) zu gewähren.

DB ist außerdem berechtigt, sowohl vom Verkäufer (Auftragnehmer) als auch von dessen Unterauftragnehmern einen Nachweis über die Annahme und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zu verlangen.

In Bezug auf die Subunternehmer ist der Verkäufer (Auftragnehmer) verpflichtet, seine Vertragsverhältnisse mit Dritten entsprechend anzupassen, damit DB seine oben genannten Rechte (einschließlich des Rechts auf Prüfung) ausüben kann.

5. Schlussbestimmungen

5.1
Die Vertragsparteien sind berechtigt in den im BGB festgelegten Fällen vom Vertrag zurückzutreten.

5.2
Die DB ist ebenfalls berechtigt, bei jeder Verletzung der aus dem Vertrag, den GB oder einer Rechtsvorschrift hervorgehenden Pflicht der anderen Partei zurückzutreten.

5.3
Die DB ist ferner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn (i) die andere Partei in Liquidation getreten ist, (ii) von der anderen Partei ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde und (iii) eine Tatsache aufgetreten ist, die auch nur potentiell die ordnungsgemäße Erfüllung der anderen Partei gefährden könnte.

5.4
Der Schaden- oder Verlustersatzanspruch der DB bleibt von dem Vertragsrücktritt unberührt.

5.5
Die Vertragsparteien halten den Gegenstand der Erfüllung gemäß dem Vertrag, einschließlich des Vertragstextes, sämtliche wesentlichen Informationen und Tatsachen über die DB, von denen die andere Partei in Zusammenhang mit dem Vertrag Kenntnis genommen hat und sämtliche seitens der DB geheim gehaltenen Arbeitsabläufe mit der von ihr erstellten Dokumenten und dem Know-how, von denen die andere Partei in Zusammenhang mit der Leistungserbringung Kenntnis genommen hat, für ein Geschäftsgeheimnis der jeweiligen Vertragspartei.

5.6
Die Vertragsparteien verpflichten sich das Geschäftsgeheimnis der anderen Partei, und zwar auch nach Beendigung des Vertrages geheim zu halten.

5.7
Die andere Partei darf ihre Pflichten oder Rechte aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der DB an Dritte nicht weitergeben. Die andere Partei darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der DB kein Pfandrecht an Forderungen gegen die DB errichten.

5.8
Die andere Partei darf einseitig keine von ihren Forderungen auf die Forderungen der DB anrechnen.

5.9
Die DB ist berechtigt, einseitig ihre fälligen und nicht fälligen Forderungen gegen die andere Partei anrechnen.

5.10
Im Einklang mit der Bestimmung § 630 Abs. 1 BGB vereinbaren die Vertragsparteien eine Verjährungsfrist zu allen direkt oder abgeleitet mit dem Vertrag und diesen GB zusammenhängenden Rechten der DB, die sechs (6) Jahre von dem Tag an, an dem die Verjährungsfrist zu laufen begonnen hat, dauert.

5.11
Bei eventuellen Vertragsstreitigkeiten vereinbaren die Vertragsparteien ausdrücklich die örtliche Zuständigkeit des Gerichtes einschließlich des zuständigen Gerichtes der ersten Instanz mit dem nach dem Sitz der DB bestimmten Sitz.

5.12
Um Zweifelsfälle auszuschließen wird vereinbart, dass zur Tilgung einer Geldschuld gemäß dem Vertrag kein Wechsel verwendet werden darf.

5.13
Die andere Partei übernimmt gemäß der Bestimmung § 1765 Abs. 2 BGB die Gefahr der Umstandsänderung.

5.14
Die auf Grund des Vertrages entstandene Verpflichtung wird ausschließlich nach dem Inhalt des Vertrages und der GB ausgelegt, ohne Rücksicht auf Tatsachen, die eingetreten sind und/oder von der einen Seite der anderen vor der Vertragsschließung mitgeteilt wurden. Der Vertrag und die GB enthalten eine vollständige Vereinbarung zum Gegenstand des Vertrages und zu allen Erfordernissen, die die Parteien im Vertrag vereinbaren sollten und wollten und die sie für die Verbindlichkeit des Vertrages für wichtig halten.

5.15
Die im Vertrag oder den GB nicht geregelten Erfordernisse richten sich nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 GBl., dem Bürgerlichen Gesetzbuch, in gültiger Fassung.

5.16
Diese GB wurden in der tschechischen und der deutschen Sprache ausgefertigt, wobei im Falle eines Bedeutungswiderspruches die Version in der tschechischen Sprache Vorrang hat.

5.17
Sollten einzelne Bestimmungen dieser GB unwirksam sein, bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt.

Daimler Buses Česká republika s.r.o.