Politika ochrany životního prostředí a energetiky

Koncernová politika životního prostředí je popsána v 6 ekologických směrnicích, celkových ekologických cílech a zásadách jednání a je publikována jako koncernový předpis Corporate Policy on Environmental and Energy Management A 25.2
Tato směrnice platí pro společnost Daimler Truck/Daimler Buses GmbH a jejich dceřiné společnosti.

1. Stavíme se čelem k budoucím výzvám v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.
2. Vyvíjíme výrobky, které jsou v rámci své tržní oblasti obzvláště šetrné k životnímu prostředí a energeticky efektivní.
3. Všechny výrobní kroky utváříme co nejšetrnějším způsobem pro životní prostředí a optimalizujeme jejich energetickou náročnost.
4. Našim zákazníkům nabízíme obsáhlé služby a informace zaměřené na ochranu životního prostředí a využití energie
5. Usilujeme o celosvětově příkladnou ekologickou a energetickou bilanci.
6. Naše spolupracovníky i veřejnost informujeme zevrubně o ochraně životního prostředí a o využívání energie.

Ekologická a energetická směrnice 1
Stavíme se čelem k budoucím výzvám v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.
Pro koncern Daimler je dodržení zákonných předpisů, úředních podmínek a jiných povinných pravidel samozřejmostí. Ve smyslu udržitelného rozvoje cítí podnik navíc povinnost, aktivně a trvale rozvíjet ochranu životního prostředí a šetrné užívání energie ve výrobě i ve výrobcích a dále tak snižovat ekologické dopady. Daimler si stanovuje strategické a operativní cíle a zajišťuje potřebné informace a zdroje pro jejich kontrolu a dosažení.
Daimler navíc poskytuje své know-how pro externí vědecké, technické a politické účely. Ekologické a energetické směrnice jsou v koncernu Daimler závazné pro všechny zaměstnance a pro všechna stanoviště. Zvláštní odpovědnost mají vedoucí pracovníci na všech úrovních hierarchie. Jdou příkladem a aktivně přispívají k dalšímu vývoji ekologické a energetické politiky a ekologického smýšlení spolupracovníků a k zakotvení ochrany životního prostředí v podnikové kultuře.

Ekologická a energetická směrnice 2
Vyvíjíme výrobky, které jsou v rámci své tržní oblasti obzvláště šetrné k životnímu prostředí a energeticky efektivní.
Ekologická a energetická opatření figurují v celém portfoliu výrobků koncernu Daimler a zohledňují celý životní cyklus výrobku, od designu až po likvidaci a recyklaci. Stálé zlepšování ekologické a energetické šetrnosti našich výrobků je stěžejním bodem naší výzkumné a vývojové práce. Touto cestou bude Daimler kráčet dál.

Ekologická a energetická směrnice 3
Všechny výrobní kroky utváříme co nejšetrnějším způsobem pro životní prostředí a optimalizujeme jejich energetickou náročnost.
Koncern Daimler se považuje za průkopníka ve vývoji ekologicky a energeticky co nejšetrnějších technik výroby. Znamená to preventivní opatření pro znemožnění a minimalizaci zátěže životního prostředí při provozních poruchách. Stěžejním bodem je využívání a vývoj technologických postupů s nízkou spotřebou energie a vody a nízkou produkcí emisí a odpadu. Zahrnuje to i vývoj metod hodnocení s dostatečnou výpovědní hodnotou, emisních měření a strategií pro opakované využití a recyklaci. Společnost Daimler usiluje o uzavřené koloběhy hodnotných surovin. V oblasti energie dbá koncern Daimler při zajišťování zdrojů, plánování a provozu výroben a budov především na hospodárnost, bezpečnost dodávek a kvalitu energetických médií.
Naší vizí je bezodpadová výroba s optimálními zdroji a neutrální bilancí CO2.
Daimler od svých dodavatelů a smluvních partnerů vyžaduje dodržování všech platných zákonů a úředních podmínek a podporuje používání proaktivních, ekologických a energeticky efektivních postupů. Smluvní partneři, kteří pracují ve firemních areálech Daimler, musí splňovat zdejší platné ekologické normy a požadavky.

Ekologická a energetická směrnice 4
Našim zákazníkům nabízíme obsáhlé služby a informace zaměřené na ochranu životního prostředí a využití energie.
Zákazníci mají mít možnost, užívat výrobky koncernu Daimler ekologicky šetrným způsobem. Proto nabízíme výrobky s dlouhou životností, které šetří suroviny. Naše servisní podniky poskytují z ekologického hlediska optimální informace a odborný servis. Zákazníci navíc získají obsáhlé a kompetentní poradenství týkající se ekologicky a energeticky šetrného zacházení s našimi výrobky.

Ekologická a energetická směrnice 5
Usilujeme o celosvětově příkladnou ekologickou a energetickou bilanci.
Daimler své produkty vyrábí a distribuuje v mezinárodním měřítku. Koncern Daimler usiluje o příkladný ekologický a energetický přístup ve všech svých výrobnách a servisních provozech. Pokrokový ekologický a energetický management trvale zlepšuje výsledky v této oblasti. Brát globální odpovědnost vážně, to také znamená, nezastavit se na hranicích vlastního podniku. Daimler ve svých pobočkách proto podporuje budování struktur a managementových metod, které slouží ochraně životního prostředí a energetické šetrnosti i dál než jen v areálu podniku.
Kromě toho spolupracujeme s úřady, ve snaze o vývoj technicky, energeticky a finančně přijatelných zákonů a pravidel o ochraně životního prostředí.

Ekologická a energetická směrnice 6
Naše spolupracovníky i veřejnost informujeme zevrubně o ochraně životního prostředí a o využívání energie.
Jen otevřené podávání informací o ekologické a energetické politice podniku, o cílech a opatřeních podniku a o úspěchu i neúspěchu při jejich realizaci může motivovat zaměstnance a vytvářet důvěryhodnost v očích veřejnosti. Využíváme dostupné prostředky osobního rozvoje, školení a informování zaměstnanců, abychom převedli ekologické a energetické uvědomění do konkrétního chování našich zaměstnanců. Koncern Daimler je součástí společnosti, aktivně se účastní dialogu s veřejností a je ochoten konstruktivně spolupracovat se všemi uskupeními v lidské společnosti. Daimler vedle vlastních výkonů v oblasti ekologie a energetické úspornosti též podporuje společenské iniciativy, které se zasazují o ochranu a zachování životního prostředí. Zaměstnanci, zákazníci i veřejnost tak získávají informace, které jsou potřebné pro pochopení ekologických účinků a energetické šetrnosti výrobků a aktivit koncernu Daimler.

Systém environmentálního managementu se vztahuje na areál výrobního závodu Holýšov a na všechny činnosti v tomto závodě prováděné a na areál servisního střediska Praha a na všechny činnosti v tomto středisku prováděné.
Text přeložen a upraven z německé originální předlohy Corporate Policy on Environmental and Energy Management A 25.2